Навчально-наукова лабораторія етнології

Основна наукова тема:

Народна культура Поділля у контексті національного відродження України

Історія створення лабораторії

У вересні 1991 р. згідно з розпорядженням ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту професора А. О. Копилова до роботи над облаштуванням кабінету народознавства приступили доцент кафедри української літератури Т. І. Колотило і старший лаборант В. В. Щегельський. Одночасно з упорядкуванням експозиційної зали здійснювалися цілеспрямовані пошуки предметів побуту і знарядь праці, промислів й ремесел традиційної зайнятості подолян. Протягом підготовчого періоду за участю викладачів та студентів було організовано і проведено чотири етнологічні експедиції у населені пункти Кам’янець-Подільського району. Учасники двотижневих пошукових експедицій вивчали фольклорне побутування краю, записували народознавчу інформацію, опрацьовували тематичний питальник, виявляли та збирали для облаштування лабораторії експонати. Підсумком роботи, виконаної за час підготовчого періоду (1991–1996 pp.) стало урочисте відкриття навчально-наукової лабораторії етнології у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, що відбулося 18 жовтня 1996 р.

Метою діяльності лабораторії є системне етнологічне вивчення локальних ознак і проявів народної духовної і матеріальної культури Поділля, що є органічними і невід’ємними виразниками світоглядності, звичаєвої обрядовості, громадських, морально-етичних та суспільних засад місцевого соціуму, беручи до уваги впливи і взаємовпливи різних субетносів, які співмешкали з подолянами.

Об’єкт дослідження – культурна спадщина українців, які проживають в етнорегіоні (локальні риси в світоглядності, усному мовленні, пісенності, оповідності, узвичаєному побуті, у галузях трудової зайнятості субетносу, етнопедагогіці).

Предметом дослідження обрано регіональну своєрідність духовної та матеріальної культури етнорегіону у контексті національної традиції.

Лабораторія здійснює:

  • навчально-методичну роботу: розробляє студентські навчальні програми з планових тем народознавства для персональних комп’ютерів; апробацію новітніх методів навчання у викладанні дисциплін; удосконалює методи застосування сучасних освітніх технологій; створює жанрово-тематичні збірники з рукописних фондів та методичні посібники з українознавства; надає консультації, обмінюється досвідом та передає із власних фондів не залучені до експонування в лабораторії знаряддя, предмети побуту і ремесел культурно-освітнім закладам міста й області.
  • навчально-виховну роботу: виконує програму контролю за рівнем засвоєних знань студентами на персональних комп’ютерах; організовує створення студентами сценаріїв народознавчих заходів та їх інсценізацію; проводить щорічні конкурси «Вертепів», «Конкурс на кращу писанку»; створює умови для візуального вивчення традиційних предметів та знарядь діяльності етносу; запроваджує заходи на відзначення державних та народних свят; надає можливість ознайомитися з відеозаписами попередніх років щодо проведення народознавчих заходів із використанням фондів лабораторії.
  • науково-дослідницьку роботу: керує написанням студентами рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських, кандидатських робіт із використанням фондових матеріалів лабораторії; організовує підготовку, проведення та участь студентів і викладачів у наукових конференціях із питань духовної та матеріальної культури народу; допомагає у написанні конкурсних робіт учнями ліцеїв та гімназій; забезпечує джерельну автентичну базу для роботи науковців.
  • пошуково-збирацьку роботу: організовує та контролює проведення навчальної практики з фольклору; проводить щорічні викладацько-студентські фольклористичні експедиції у населені пункти Поділля; розшуковує традиційні предмети побуту і ремесел етносу для поповнення та поновлення експозицій навчально-наукової лабораторії етнології; записує народознавчу інформацію.
  • просвітницьку роботу: проведення навчально-пізнавальних екскурсій у приміщенні лабораторії; організація майстер-класів; надання науково-методичних консультацій щодо планування та організації народознавчих осередків; позалабораторні форми роботи.
  • створення бази народознавчої інформації: систематизує та впорядковує фольклорні записи у рукописному фонді; накопичує фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; комплектує народознавчу бібліотеку лабораторії.

Впровадження результатів роботи лабораторії у науковому, навчально-виховному процесах

На сьогодні етнологічними обстеженнями лабораторії етнології охоплено більше двохсот населених пунктів Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей. Кожний учасник пошукової групи опрацьовує тематичні питальники, розроблені в рамках навчально-наукової лабораторії етнології, а це такі, як: «Блискавка. Грім. Хмари. Дощ»; «Фразеологія основних українських обрядів»; «Народні ігри та забави»; «Відомості про церковні споруди Поділля» тощо, та виконує планові завдання.

У навчальному плані лабораторія етнології діє як аудиторія предметного вивчення навчальних дисциплін з народознавства для студентів факультету української філології та журналістики. Студенти мають можливість не тільки теоретично, а й безпосередньо споглядати візуальні свідчення, знаряддя та предмети традиційного побуту і ремесл, світоглядності етносу.

На основі результатів, досягнутих за період пошуково-збирацьких дослідних робіт, здійснено низку розвідок, виголошено наукові доповіді та звідомлення на багатьох конференціях з публікуванням їх текстів, друкування оригінальних збірників, підготовлено до друку методичні посібники, написано студентські та учнівські (МАН) наукові роботи, запроваджено певний набутий етнологічний масив у навчально-виховний процес факультету української філології та журналістики університету.

Низку записів легенд та переказів із рукописних фондів навчально-наукової лабораторії етнології залучено до збірки «Євшан-зілля: Легенди та перекази Поділля» (Львів, 1992), яку упорядкував П. Медведик. Основою збірки «Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон» (Хмельницький, 2000) наукового співробітника Подільського відділення Інституту ім. М. Рильського НАН України С. Козяр послужилися фондові архівні фольклорні матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що стосується висвітлення перебігу весільного та похоронного обрядів на Поділлі.

На сьогодні побутуючий пісенно-музичний матеріал краю став основою створення і публікації навчально-методичного серійного посібника, один із яких уже побачив світ: «Прилетіла ластівочка: українська пісенно-фольклорна спадщина Поділля» (Тернопіль, 2000), автор-упорядник З. П. Яропуд, а також монографічного дослідження «Весільні пісні Поділля: жанрова специфіка, особливості функціонування, поетика» (Хмельницький, 2012) С. В. Маховської.

У 2001 році зусиллями фахівців лабораторії етнології підготовлено та опубліковано перший випуск із запланованої серії матеріалів етнології лабораторії – «Народні намогильні написи-посвяти з Поділля» (Кам’янець-Подільський, 2001). До збірника ввійшли популярні в новочасній поминальній родинно-звичаєвій обрядовості етнорегіону автентичні тексти намогильних епітафій народною мовою.

Накопичуючи народознавчу інформацію під час виконання завдань планової теми, 2011 рік виявися плідним випуском матеріалів лабораторії, а саме, «Народні пісенні жарти Поділля» (Кам’янець-Подільський, 2011). Збірник тематично впорядковано текстами жартівливих (і сатиричних) пісень, записаних здебільшого на Поділлі з живого їх побутування, а також «Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць» (Кам’янець-Подільський, 2011) із задуманого проєкту «Народні ігри та забави Поділля». У збірнику представлені взірці та варіантні форми текстів, графічні схеми народних дитячих ігор і забав, які в організації та проведенні не потребують залучення матеріальних цінностей, а, навпаки, відбуваються з використанням підручних природних матеріалів (камінь, земля, палиця тощо).

На основі рукописних фондових матеріалів лабораторії етнології підготовлено і захищено кандидатські дисертації на тему «Легенди та перекази Поділля : мотиви, поетика» (2012 р.) – В. В. Шевчук та «Ігровий фольклор Поділля: регіональна своєрідність та національна традиція» (2015 р.) – В. В. Щегельський. 

Досвід, здобутий під час роботи з респондентами, викладено у навчально-методичному збірнику «Фольклорно-діалектологічна практика» (Кам’янець-Подільський, 2015).

Матеріальна база лабораторії етнології служить беззаперечною доказово-науковою базою при написанні колегами з різних куточків України наукових робіт, а саме: кандидатові мистецтвознавства, старшому науковому співробітникові Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України Івашків Галині Михайлівні для роботи над плановою темою «Українська фігурна кераміка: пластика декору та форми, концепція образів»; упродовж тижня працівники навчально-наукової лабораторії етнології допомагали предметними фондовими збереженнями лабораторії (вишивка) дослідниці Поділля Іваневич Лілії Анатоліївні, кандидату історичних наук, завідувачу кафедри природничо-наукових дисциплін Хмельницького інституту конструювання, моделювання швейних виробів в роботі над докторською дисертацією.

Зібрані та зафіксовані під час виконання планової теми народознавчі матеріали допомогли творчому колективові відновити, доповнити та урізноманітнити сценарії народознавчого характеру, які відтворюють родинні, календарно-обрядові звичаї та обряди чи окремі моменти традиційних обрядодій. Щорічні конкурси Різдвяних «Вертепів», які впроваджено в навчальний процес факультету української філології та журналістики, яскраво відображають палітру окремих територій етнорегіону. Упродовж років на основі накопиченого досвіду здійснюються святкові привітання мешканців міста студентською молоддю з нагоди Різдвяних свят у формі «Живого Вертепу», а також «Кози», «Маланки». Наші напрацювання активно використовуються різними навчальними закладами міста Кам’янця-Подільського та багатьох районів Хмельниччини. Традицією факультету української філології та журналістики стало проведення конкурсів на кращу писанку серед охочих студентів факультету. Організація виставок «Дива української осені», «Зимова феєрія», «Великодня толока», «Натільний одяг подолян» (вишиті чоловічі та жіночі сорочки), «І на тім рушничкові…» (вишиті рушники із фондів навчально-наукової лабораторії етнології; проведення майстер класів із виготовлення «Різдвяної зірки» та розписування Великодніх писанок, які проходять під егідою лабораторії етнології. Лабораторія створює умови для перегляду відеозаписів народознавчих заходів і конкурсів різдвяних вертепів.

Перспективи розвитку:

Провадження фольклористичної та етнографічної науково-пошукової діяльності задля збереження культурних надбань краю.

Опублічення серійних випусків «Матеріалів навчально-наукової лабораторії етнології», «Край вітчий»; «Антології світоглядності подоян»; «Подільського богогласника»; навчально-методичного посібника «Стратегія і тактика польових фольклористичних досліджень» тощо.

Лабораторія співпрацює з кафедрою фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Інститутом народознавства НАН України, Народознавчим центром Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Центром дослідження історії Поділля Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Державним історико-краєзнавчим заказником «Межибіж», Погребищенським краєзнавчим музеєм імені Насті Присяжнюк.

 

Працівники

Щегельський Валерій Васильович, член Національної спілки краєзнавців України.

Посада: завідувач навчально-наукової лабораторії етнології

Контактна інформація

Тел.: 0976896175

Е-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Адреса: 32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка 61, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, корпус, №1, факультет української філології та журналістики, навчально-наукова лабораторія етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, ауд.402.