Щегельський

ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: завідувач навчально-наукової лабораторії етнології, старший викладач.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

У 1992 р. – закінчив філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського і здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

1992–1995 рр. – старший лаборант кафедри української літератури педагогічного інституту

1995–2008 рр. – старший лаборант навчально-наукової лабораторії етнології педагогічного університету

2006–2010 рр. – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.07. – фольклористика

З 2008 р. – завідувач навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Фольклор України.

  • Українознавство.

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти. Народна культура Поділля у контексті національного відродження України.

Методичні вказівки та посібники

Фольклорно-діалектологічна практика : навчально-методичний посібник / упоряд. : Н.Д. Коваленко, В.В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : Приватний видавець Буйницький О.А., 2015. – 144 с.

Вибрані публікації

1. Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: вип. 2. : Народні пісенні жарти з Поділля / упоряд. : Т.І. Колотило, Н.Д. Коваленко, В.В. Щегельський – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 300 с.

2. Щегельський В. Українська народна забава «Лубок» та її трансформації в родинно-обрядових і побутових іграх на Поділлі / В. Щегельський // Наукові праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2011.– Вип. 25. – С. 519–523.

3. Щегельський В. Семантика ігрово-розважальної традиції українців як аргумент протистояння ідеологій / В. Щегельський // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.- практ. канф., 21 – 22 крас. 2011 г. Мінск : у 2 ч. / рэдкал. : І. С. Роуда [і інш.] – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 38 – 41.

4. Щегельський В. Комічне у трагічному (на матеріалі похоронних голосінь українців) / В. Щегельський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Вип. 10. – Т. 3. – С. 187–188.

5. Щегельський В. Жартівливо-сатиричний аспект у поховальній обрядовості українців (на матеріалах фіксацій голосінь) / В. Щегельський // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка», 19 травня 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 131–137.

6. Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: вип. 3. Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць / упоряд. : В.В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 360 с.

7. Щегельський В. Супровідне слово / В. Щегельський // Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / упоряд. В. Щегельський. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2011. – вип. 3. : Народні дитячі ігри і забави пастухів Поділля та околиць. – С. 5–22.

8. Оберігаючи традиції: наукове видання до 60-річчя від дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри журналістики, етнолога, фольклориста Колотила Танасія Івановича / уклад : В.В. Щегельський, В.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2012. – 224 с.

9. Щегельський В. Гончарний промисел на Поділлі у дослідженнях навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. Щегельський, В. Гудима // Науковий вісник «Межибіж» : Матеріали Шостої науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» і Міжнародного наукового симпозіуму «Євреї Великого Князівства Литовського на теренах Литви й України» / під ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж ; Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2012. – Ч. 2. – С. 137–143.

10. Щегельський В. Воспитание будущих филологов с использованием этнографической коллекции учебно-научной лаборатории этнологии Каменец-Подольского національного университета им. Ивана Огиенко / В. Щегельський, В. Гудима // Музеи евразийских университетов в поддержании и развитии общеобразовательного пространства : Материалы Международной научно-методической конференции (Томск, 26-29 сентября 2012 г.) / Под.ред. Э. И. Черняка. – Томск : Изд.-во Том. ун-та, 2013. – С. 166–176.

11. Щегельський В. Формування Юхимом Сіцінським етнографічної колекції Подільського єпархіального Давньосховища (1890–1920 рр.) / В. Щегельський, І. Старенький // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї : науковий збірник : вип. 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 року, м. Луцьк /упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. – Луцьк, 2013. – С. 56–60.

12. Щегельський В. «Похоронна перепустка» або звичай класти (кидати) гроші покійнику на «той світ» / В. Щегельський // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – Вип. 38. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської. – С. 457–463.

13. Щегельський В. Трагізм долі української жінки в усній народній творчості (на основі матеріалів жартівливих пісень «про випивку» на Поділлі) / В. Щегельський // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20: 95-річчю заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету присвячується.– С. 472–476.

14. Щегельський В. Тактико-методологічні орієнтири праці етнолога та журналіста / В. Щегельський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 12, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 1. – С. 59–61.

15. Щегельський В. Поетика часу і простору у народних дитячих іграх / В. Щегельський // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2013. – Вип. 39, ч. 1. Присвячений дослідженню творчої спадщини Л. Ф. Дунаєвської.– С. 376–388.

16. Щегельський В. Етнокультурний зміст вислову «грати весілля» на Поділлі / В. Щегельський // Spheres of Culture. – Lublin : Maria Curie-Sklodovska University, 2013. – Vol. 5. – С. 321–327.

17. Щегельський В. Маловідома повість про Роксолану Михайла Орловського / В. Щегельський, І. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / [голов. ред. Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 6. – С. 22–27.

18. Щегельський В. Обрядово-ритуальне відлуння у подільських дитячих іграх // Мандрівець. – Тернопіль,  2014. – № 3, травень-червень. –  С. 36-39.

19. Щегельський В. Методологічні засади вивчення навчальної дисципліни «Техніка оформлення видань» / В. Щегельський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Т. 3. – С. 125–126.

20. Щегельський В. До проблеми інтерпретації легенди про «турецький скарб» (за матеріалами фондових записів навчально-наукової лабораторії етнології К-ПНУ імені Івана Огієнка) / В. Щегельський, І. Старенький // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / [голов. ред. Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 7. – С. 97–100.

Участь у конференціях

       Міжнародні наукові конференції:

Міжнародна науково-практична конференція «Фальклор і сучасная культура», Мінськ, 21–22 червня  2011р.;

Міжнародна науково-методична конференція «Музеи евразийских университетов в поддержании и развитии общеобразовательного пространства», Томськ,  26–29 вересня  2012 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській» (м. Київ, 17-27 травня), а також Круглий стіл «Фольклористика як базова галузь гуманітаристики: історія, сучасність, перспективи розвитку», який проходив у межах проведення Читань, Київ, 17–27 травня  2015 р.

Всеукраїнські наукові конференції:

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Фольклор та етнографія Поділля: історична динаміка»,  Хмельницький, 19 травня  2011 р.;

Четверта Всеукраїнська науково-етнографічна конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, Луцьк, 16–17 квітня 2013 р.;

   ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків», Кам’янець-Подільський, 2012 р.

Регіональні наукові конференції:

Звітна наукова конференції викладачів, докторантів і аспірантів,  Кам’янець-Подільський, 16–17 березня 2011 р.;

VI науково-краєзнавча конференція «стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» і Міжнародний науковий симпозіум «Євреї Великого Князівства Литовського на теренах Литви й України», Меджибіж, 17–18 червня 2012 р.;

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів, Кам’янець-Подільський, 2013 р.

Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів, Кам’янець-Подільський, 20–21 березня 2014 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua