Рарицький

РАРИЦЬКИЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: завідувач кафедри, професор.

Науковий ступінь: доктор філологічних наук.

У 1995 р. закінчив філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В. П. Затонського та здобув кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

1995–2000 р. – вчитель української мови та літератури Орининської ЗОШ І–ІІІ ст. Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

1995–1998 рр. навчався в аспірантурі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

28 квітня 2000 р. – захистив дисертацію на тему «Василь Стус: еволюція поетичного мислення» за спеціальністю 10.01.01. – українська література та здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук.

2000–2002 рр. – асистент кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2002–2003 рр. – старший викладач кафедри української літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

З 2003 р. – доцент кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.

2006–2010 рр. – заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2008–2010 рр. – завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

2010–2014 рр. навчався в докторантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

З 17 березня 2015 р. – завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Історія української літератури

 • Історія української літературної критики

 • Методика навчання української літератури у ВНЗ

 • Шістдесятництво у контексті культурно-мистецьких змагань доби

 • Українська історична література

Сфера наукових інтересів

Давня українська література, художньо-документальна проза літературно-мистецького шістдесятництва.

Монографії

Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус : еволюція поетичного мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 140 с.

Методичні вказівки та посібники

 1. Давня українська література : методично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу «Історія української літератури Х–XYIII ст.» / Авт.-упоряд. Т. І. Колотило, О. А. Рарицький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ,  2005. – 204 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 2. Рарицький О. Українська історична література : навчально-методичний посібник / Рарицький О. А., Глушковецька Н. А. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 75 с.

Вибрані публікації

 1. Рарицький О. Щоденникові записки «Із таборового зошита» В. Стуса : історія публікації та літературні аспекти / Рарицький О. А. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 21. – С. 307–316.

 2. Рарицький О. Редакторська діяльність В. Підпалого в епістолярних спогадах сучасників / Олег Рарицький // Слово і час. – 2011. – № 7. – С. 95–102.

 3. Рарицький О. Ренесансно-барокова концептосфера «Віршів на жалосний погреб Петра Сагайдачного» Касіяна Саковича / О. А. Рарицький // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 9. – С. 164– 171.

 4. Рарицький О. Постать літературознавця Наталі Кузякіної в мемуарному дискурсі доби / Олег Рарицький // Слово і Час. – 2013. – № 6. – С. 69–75.

 5. Рарицький О. Діалогізовані спогади «З матір’ю на самоті»: постать В. Симоненка крізь призму часу / Олег Рарицький // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – С. 164–182.

 6. Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка / О. А. Рарицький // Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – Випуск 16. – К. : [Б.М], 2013. – С. 250–257.

 7. Рарицький О. Мемуарний дискурс шістдесятництва у «Щоденниках» Олеся Гончара / О. А. Рарицький // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): [Зб. наук. пр.]. – Вип. 16. –  Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – С. 247 – 256.

 8. Рарицький О. Мемуарний портрет Бориса Нечерди як віддзеркалення епохи / Oleh Rarytskyi //  Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sclodovska University in Lublin, 2012. –  P. 268–277.

 9. Рарицький О. Моральний стоїцизм Володимира Підпалого: мемуарна версія / О. А. Рарицький // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 22 (281). – С. 171–185.

 10.  Rarytskyi O. Quotation in the Structure of Memoir Text  (on the Material of Collected Reminiscences about the Ukrainian Writers of the 1960’s ) / O. Rarytskyi // The Advanced Science journal. Education, history, linguistics, languages and literature humanities volume. – Scipers Corporation, Wilmington, US, 2014. – Issue 5 p. – P. 89–93.

 11.  Рарицький О.  Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву і функціонування / Олег Рарицький // Слово і час. – 2014. – № 11. – С. 37–48.

 12.  Рарицький О.  Епістолярій шістдесятників: текст і контекст / О. А. Рарицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 35. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 142–146.

 13.  Рарицький О.  Щоденники шістдесятників у вимірі художньо-документального метажанру / Oleh Rarytskyi // Spheres of culture Journal of Philological Historical Social and Media Communication Political Science and Cultural Studies. – Lublin : Maria Curie-Sclodovska Univer-sity in Lublin, 2014. – С. 245–252.

 14.  Рарицький О.  Автобіографії шістдесятників: художній та фактологічний модуси сприйняття / О. А. Рарицький // Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 89. – С. 295–308.

Участь у конференціях

         Міжнародні наукові конференції:

Міжнародна конференція «Універсум української релігійної літератури: європейський контекст», Люблін, Польща, 13–14 листопада 2009 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Культурно-мовне розмаїття Придністров’я у дзеркалі етномовних процесів сучасності», Тирасполь, Молдова, 20–21 вересня 2010 р.;

ІІ-га міжнародна наукова конференція «Слов’янські читання», Ізмаїл, 11–14 жовтня 2010 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Кулешовські читання», Могильов, Білорусь, 29–30  квітня 2010 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стефаник та українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.», Івано-Франківськ, 17–18 травня 2011 р.;

ХХ Кримські міжнародні Шмельовські читання «І. С. Шмельов і письменники літературного зарубіжжя», Алушта, 15–19 вересня 2011 р.;

V Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики», Кам’янець-Подільський, 4–5 жовтня 2013 р.;

Міжнародна наукова конференція «Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle», Чернівці, 25–26 листопада 2013 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко і світ», Ізмаїл, 20 березня 2014 р.;

ХІ Міжнародна поетологічна конференція «Біографія як текст», Чернівці, 16–17 жовтня 2014 р.;

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів», Київ, 3–4 квітня 2015 р.

Міжнародна наукова конференція «Україністика – минуле, сучасне, майбутнє», Брно, Чеська Республіка, 26–27 травня 2015 р.

Всеукраїнські наукові конференції:

«Літературна, публіцистична, наукова спадщина Івана та Надії Світличних у розвитку національної культури другої половини ХХ століття», Луганськ – Старобільськ, 25–26 вересня 2009 р.

«Творчість В. Підмогильного на тлі розстріляного відродження», Дніпропетровськ, 17–18 лютого 2011 р.

«Фащенківські читання „Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ – початку ХХІ століття”», Одеса, 3 грудня 2010 р., 2 грудня 2011 р.

«Феномен Василя Стуса», Острог, 15–16 жовтня 2010 р., 22–23 вересня 2012 р.

«Класики і Поділля», присвяченій 110-річчю від дня народження літературознавця Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 вересня 2012 р.

«Творча індивідуальність Олеся Гончара в українському літературному контексті», Дніпропетровськ, 11–12 квітня 2013 р.

«Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії», Луганськ, 19 жовтня 2007 р., 11 жовтня 2013 р.

 «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

«М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття», Чернігів, 18–19 вересня 2014 р.

«Творчість Павла Загребельного в контексті української та світової літератури», Дніпропетровськ, 9–10 жовтня 2014 р.

«Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття», Острог, 1–2 квітня 2014 р.

Наукові семінари:

Перший науковий семінар для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (1962–2011), Черкаси, 26–27 вересня 2012 р.

 16-й філологічний семінар «Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст», Київ, 14 грудня 2012 р.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua