Навчально-наукова лабораторія етнології

Навчально-наукова лабораторія етнології

 

Основна наукова тема:

Народна культура Поділля у контексті національного відродження України

Історія створення лабораторії

У вересні 1991 р. згідно з розпорядженням ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту професора

А. О. Копилова до роботи над облаштуванням кабінету народознавства приступили доцент кафедри української літератури Т. І. Колотило і старший лаборант В. В. Щегельський.  Одночасно з упорядкуванням експозиційної зали здійснювалися цілеспрямовані пошуки предметів побуту і знарядь праці, промислів й ремесел традиційної зайнятості подолян. Протягом підготовчого періоду за участю викладачів та студентів було організовано і проведено чотири етнологічні експедиції у населені пункти Кам’янець-Подільського району. Учасники двотижневих пошукових експедицій вивчали фольклорне побутування краю, записували народознавчу інформацію, опрацьовували тематичний питальник, виявляли та збирали для облаштування лабораторії експонати. Підсумком роботи, виконаної за час підготовчого періоду (1991-1996 pp.) стало урочисте відкриття навчально-наукової лабораторії етнології у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, що відбулося 18 жовтня 1996 р.

Метою діяльності лабораторії є системне етнологічне вивчення локальних ознак і проявів народної духовної і матеріальної культури Поділля, що є органічними і невід’ємними виразниками світоглядності, звичаєвої обрядовості, громадських, морально-етичних та суспільних засад місцевого соціуму, беручи до уваги впливи і взаємовпливи різних субетносів, які співмешкали з подолянами.

Об’єкт дослідження – культурна спадщина українців, які проживають в етнорегіоні (локальні риси в світоглядності, усному мовленні, пісенності, оповідності, узвичаєному побуті, у галузях трудової зайнятості субетносу, етнопедагогіці).

Предметом дослідження обрано регіональну своєрідність духовної та матеріальної культури етнорегіону у контексті національної традиції.

Лабораторія здійснює:

  • навчально-методичну роботу: розробляє студентські навчальні програми з планових тем народознавства для персональних комп’ютерів; апробацію новітніх методів навчання у викладанні дисциплін; удосконалює методи застосування новітніх освітніх технологій; створює жанрово-тематичні збірники з рукописних фондів та методичні посібники з українознавства; надає консультації, обмінюється досвідом та передає із власних фондів не залучені до експонування в лабораторії знаряддя, предмети побуту і ремесел культурно-освітнім закладам міста й області.

  • навчально-виховну роботу: виконує програму контролю за рівнем засвоєних знань студентами на персональних комп’ютерах; організовує створення студентами сценаріїв народознавчих заходів та їх інсценізацію; проводить щорічні конкурси «Вертепів», «Конкурс на кращу писанку»; створює умови для візуального вивчення традиційних предметів та
    знарядь діяльності етносу; запроваджує заходи на відзначення державних та народних свят; надає можливість ознайомитися з відеозаписами попередніх років щодо проведення народознавчих заходів із використанням фондів лабораторії.

  • науково-дослідницьку роботу: керує написанням студентами рефератів, курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських, кандидатських робіт із використанням фондових матеріалів лабораторії; організовує підготовку, проведення та участь студентів і викладачів у наукових конференціях із питань духовної та матеріальної культури народу; допомагає у написанні конкурсних робіт учнями ліцеїв та гімназій; забезпечує джерельну автентичну базу для роботи науковців.

  • пошуково-збирацьку роботу: організовує та контролює проведення навчальної практики з фольклору; проводить щорічні викладацько-студентські етнологічні експедиції у населені пункти Поділля; розшуковує традиційні предмети побуту і ремесел етносу для поповнення та поновлення експозицій навчально-наукової лабораторії етнології; записує народознавчу інформацію.

  • просвітницьку роботу: проведення навчально-пізнавальних екскурсій у приміщенні лабораторії; організація майстер-класів; надання науково-методичних консультацій щодо планування та організації народознавчих осередків; позалабораторні форми роботи.

  • створення бази народознавчої інформації: систематизує та впорядковує фольклорні записи у рукописному фонді; накопичує фото-, фоно- та відеозаписи, графічні зображення об’єктів Поділля з народознавства; комплектує народознавчу бібліотеку лабораторії.

  Лабораторія співпрацює з кафедрою фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України, Інститутом народознавства НАН України, Народознавчим центром Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Центром дослідження історії Поділля Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Державним історико-краєзнавчим заказником «Межибіж», Погребищенським краєзнавчим музеєм імені Насті Присяжнюк.

Працівники

Щегельський Валерій Васильович, член Національної спілки краєзнавців України.

Посада: завідувач навчально-наукової лабораторії етнології.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua