Навчально-методична діяльність

Основними напрямами навчально-методичної роботи є:

  • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;

  • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;

  • удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;

  • формування  обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;

  • участь в організації університетської системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників;

  • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання.

       На кафедрі діє методичний семінар «Професійна майстерність викладача вищого закладу освіти». На засіданнях такого семінару розглядаються актуальні проблеми навчально-виховної роботи вищого навчального закладу: психологія сучасного студента; складові педагогічної майстерності викладача вищої школи; професійна спрямованість всіх видів навчально-виховної роботи; психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студента; психолого-педагогічні основи організації контролю успішності студентів та інші актуальні питання педагогіки і психології вищої школи.

         На засіданнях розглядаються також проблеми вдосконалення різних видів навчальних занять, шляхи підвищення ефективності різних видів практик у формуванні фахівця, місце курсових і дипломних робіт у підготовці спеціаліста, модульно-рейтингову систему навчання студентів тощо.

        Підвищенню майстерності викладачів сприяє також систематичне проведення та обговорення відкритих показових лекцій та інших видів навчальних занять.

        Невід’ємними  формами методичної роботи є написання і підготовка до видання конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських занять, лабораторних робіт, курсового та дипломного проектування, практики і самостійної роботи студентів; розроблення навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм; розроблення і постановка нових лабораторних робіт; підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового і підсумкового контролю; розроблення і впровадження наочних навчальних посібників, нових форм, методів і технологій навчання; вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

         Особлива роль у методичній роботі викладача належить самостійній роботі над підвищенням рівня своїх знань, вдосконаленням методичної майстерності. Ця форма методичної роботи викладачів є складовою їх самоосвіти. Зміст її охоплює систематичне вивчення наукової, психолого-педагогічної та методичної літератури, участь у методичній роботі кафедри і факультету, розроблення окремих проблем, пов’язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, проведення експериментальних досліджень, огляд педагогічних і методичних журналів, збірників та ін. Така робота спонукає викладача звертатися до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду з метою вдосконалення власного.

      Методична робота кафедри направлена на удосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, оптимізацію і інтенсифікацію навчального процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua