Наукова робота

Наукова школа кафедри: 

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Наукову школу засновано у 1998 році.

Засновник школи ­­– доктор філологічних наук, професор Кудрявцев  Михайло Григорович

Керівник –  доктор філологічних наук, професор Рарицький Олег Анатолійович

Напрями наукової діяльності:

 • осмислення історико-генетичних та історико-функціональних факторів літератури;

 • духовні, національні, соціальні аспекти української літератури;

 • компаративні аспекти;

 • літературно-художній розвиток, напрями, методи, стилі, жанри;

 • художній світ митця як категоріальне поняття;

 • проблеми вивчення літератури в навчальних закладах;  

 • літературне краєзнавство;

 • фольклористичні та етнологічні студії.

 Основні досягнення:

    Опубліковано 10 монографій, 22 навчальні посібники, понад 400 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях, понад 200 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів.

Учасники школи, які здобули наукові ступені професорів, докторів, кандидатів наук, вчені звання доцентів:

П.С. Свідер, М.Г. Кудрявцев, Є.І. Сохацька, Г.Й. Насмінчук, О.А. Рарицький, 

Л.І. Починок, Н.О. Лаврусевич, І.П. Прокоф’єв, В.П. Атаманчук, Н.С. Богуцька,

І.В. Приймак, Л.В. Павлишена, Т.О. Джурбій, Л.І. Громик, О.А. Гандзій, А.А. Крук,

Т.О. Чепурняк, Л.М. Сивак, Т.В. Корнійчук,  Н.А. Глушковецька, А.В. Третяченко,

В.В. Щегельський

Основні праці представників наукової школи:

1. Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / М. Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2009. – 256 с.2.

2. Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус : еволюція поетичного мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 140 с.

3. Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Танасій Колотило. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 184 с.

4. Прокоф’єв І. Поетика Леоніда Талалая / І. П. Прокоф’єв // Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006.  – 160 с.

5. Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала / Л. І. Громик. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рута”», 2015. – 200 с.

6. Лаврусевич Н. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття: [колективна монографія] / Поліщук С. В., Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 167 с. 

7. Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.

Під керівництвом викладачів кафедри захищені кандидатські дисертації:

Свідер П.І., доктор філологічних наук, професор

 • Рарицький О.А. Василь Стус: еволюція поетичного мислення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.);

Кудрявцев М.Г., доктор філологічних наук, професор

 • Богуцька Н.С. Рання творчість А. Головка. Особливості стилю (Київський  університет імені Тараса Шевченка, 1999 р.);

 • Прокоф’єв І.П. Поетика Леоніда Талалая (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 р.);

 • Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х рр.: ідейно-естетична парадигма (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.);

 • Павлішена Л.В. Модифікація жанру комедії у творчості І. Карпенка-Карого (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2010 р.);

 • Джурбій Т.О. Українська драма II-ї половини XIX століття за запозиченими    сюжетами: транспозиція змісту  (на матеріалі творів М. П. Старицького та М. Кропивницького) (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011 р.);

 • Громик Л.І. Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і  поетика (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011 р.);

 • Сивак Л.М. Концепція людини і доби у романах та п’єсах Михайла Стельмаха: духовно-етичний дискурс (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2013 р.);

 • Пантелей І.А. Антикріпосницька українська, російська  проза та американська аболіціоністська література XIX ст.: проблема свободи особистості (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014 р.);

Насмінчук Г.Й., кандидат філологічних наук, професор

 • Приймак І.В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Львівський  національний університет імені Івана Франка, 2007 р.);

 • Гандзій О.А. Публіцистика Романа Іваничука: Проблематика і поетика (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011 р.);

 • Крук А.А.  Художнє переосмислення концепту долі у прозі Томаса Гарді та в українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ століття». (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013 р.);

Сохацька Є.І., кандидат філологічних наук, професор

 • Корнійчук Т.А. Язичницький та християнський дискурси у творчості І. Котляревського (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013 р.)

Рарицький О.А., кандидат філологічних наук, доцент

 • Чепурняк Т.О.  Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція.    Поетика (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013 р.);

 • Третяченко А.В. Проблематика і художня своєрідність поетичної творчості Володимира Підпалого (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014 р.);

 •  Глушковецька Н.А. Епістолярій В. Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014 р.);

Лаврусевич Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Горячок Інна Владиславівна Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи. (Інститут педагогіки АПН України, 2008 р.).

Наукові проблемні  гуртки

 Професор Насмінчук  Г.Й. Еволюція українського історичного роману

 Доцент Починок Л.І. Проблемні аспекти української класики у світовому контексті

 Доцент Лаврусевич Н.О. Аналіз художнього твору в загальноосвітній школі

 Ст. викладач  Джурбій Т.О. Літературне Поділля

Ст. викладач Волковинська І.В. Проблеми інтерпретації художнього твору

Ст. викладач Щегельський В.В. Польові дослідження усної народної творчості подолян

Графік роботи гуртків кафедри: 

Наукові конференції, проведені кафедрою:

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин», Кам’янець-Подільський, 14–15 жовтня 2010 року;

   Всеукраїнська  науково-практична конференція «Класики і Поділля», присвячена 110-річчю від дня народження літературознавця Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 жовтня 2012 року;

   Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українська література у контексті національної та світової культури»,  Кам’янець-Подільський, 4–5 грудня 2014 р.

  Всеукраїнська наукова інтернет-конференції “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, Кам’янець-Подільський, 18-19лютого 2016 року.

І Всеукраїнська науково-практична конференція “Поділлєзнавчі фольклористичні читання”, Кам’янець-Подільський, 18-19 жовтня 2016 року.

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Канон Івана Огієнка у сучасній науковій парадигмі”, Кам’янець-Подільський, 16 січня 2017 року.

Міжнародна наукова конференція “Григорій Костюк і його доба”, Кам’янець-Подільський, 26-27 жовтня 2017року.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua