Наукова робота

Наукова школа кафедри: 

Проблема традицій та новаторства в літературі: компаративні аспекти

Наукову школу засновано у 1998 році.

Засновник школи ­­– доктор філологічних наук, професор Кудрявцев  Михайло Григорович

Керівник –  кандидат філологічних наук, доцент Рарицький Олег Анатолійович

Напрями наукової діяльності:

 • осмислення історико-генетичних та історико-функціональних факторів літератури;

 • духовні, національні, соціальні аспекти української літератури;

 • компаративні аспекти;16

 • літературно-художній розвиток, напрями, методи, стилі, жанри;

 • художній світ митця як категоріальне поняття;

 • проблеми вивчення літератури в навчальних закладах;  

 • літературне краєзнавство;

 • фольклористичні та етнологічні студії.

 Основні досягнення:

    Опубліковано 10 монографій, 22 навчальні посібники, понад 400 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях, понад 200 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів.

Учасники школи, які здобули наукові ступені професорів, докторів, кандидатів наук, вчені звання доцентів:

П.С. Свідер, М.Г. Кудрявцев, Є.І. Сохацька, Г.Й. Насмінчук, О.А. Рарицький, 

Л.І. Починок, Н.О. Лаврусевич, І.П. Прокоф’єв, В.П. Атаманчук, Н.С. Богуцька,

І.В. Приймак, Л.В. Павлишена, Т.О. Джурбій, Л.І. Громик, О.А. Гандзій, А.А. Крук,

Т.О. Чепурняк, Л.М. Сивак, Т.В. Корнійчук,  Н.А. Глушковецька, А.В. Третяченко,

В.В. Щегельський

Основні праці представників наукової школи:

1. Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / М. Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2009. – 256 с.2.

2. Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус : еволюція поетичного мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 140 с.

3. Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Танасій Колотило. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 184 с.

4. Прокоф’єв І. Поетика Леоніда Талалая / І. П. Прокоф’єв // Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006.  – 160 с.

5. Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала / Л. І. Громик. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рута”», 2015. – 200 с.

6. Лаврусевич Н. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття: [колективна монографія] / Поліщук С. В., Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 167 с. 

7. Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.

Під керівництвом викладачів кафедри захищені кандидатські дисертації:

Свідер П.І., доктор філологічних наук, професор

 • Рарицький О.А. Василь Стус: еволюція поетичного мислення (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.);

Кудрявцев М.Г., доктор філологічних наук, професор

 • Богуцька Н.С. Рання творчість А. Головка. Особливості стилю (Київський  університет імені Тараса Шевченка, 1999 р.);

 • Прокоф’єв І.П. Поетика Леоніда Талалая (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 р.);

 • Атаманчук В.П. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х рр.: ідейно-естетична парадигма (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007 р.);

 • Павлішена Л.В. Модифікація жанру комедії у творчості І. Карпенка-Карого (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2010 р.);

 • Джурбій Т.О. Українська драма II-ї половини XIX століття за запозиченими    сюжетами: транспозиція змісту  (на матеріалі творів М. П. Старицького та М. Кропивницького) (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011 р.);

 • Громик Л.І. Повісті Євгена Гуцала: морально-етична проблематика і  поетика (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011 р.);

 • Сивак Л.М. Концепція людини і доби у романах та п’єсах Михайла Стельмаха: духовно-етичний дискурс (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2013 р.);

 • Пантелей І.А. Антикріпосницька українська, російська  проза та американська аболіціоністська література XIX ст.: проблема свободи особистості (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014 р.);

Насмінчук Г.Й., кандидат філологічних наук, професор

 • Приймак І.В. Творчість Любові Яновської в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Львівський  національний університет імені Івана Франка, 2007 р.);

 • Гандзій О.А. Публіцистика Романа Іваничука: Проблематика і поетика (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011 р.);

 • Крук А.А.  Художнє переосмислення концепту долі у прозі Томаса Гарді та в українській літературі другої половини ХІХ – початку ХХ століття». (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013 р.);

Сохацька Є.І., кандидат філологічних наук, професор

 • Корнійчук Т.А. Язичницький та християнський дискурси у творчості І. Котляревського (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013 р.)

Рарицький О.А., кандидат філологічних наук, доцент

 • Чепурняк Т.О.  Жанр поезії в прозі в українській літературі ХХ ст. Еволюція.    Поетика (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013 р.);

 • Третяченко А.В. Проблематика і художня своєрідність поетичної творчості Володимира Підпалого (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2014 р.);

 •  Глушковецька Н.А. Епістолярій В. Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014 р.);

Лаврусевич Н.О., кандидат педагогічних наук, доцент

 • Горячок Інна Владиславівна Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи. (Інститут педагогіки АПН України, 2008 р.).

Наукові проблемні  гуртки

 Доцент  Рарицький  О. А. Шістдесятництво у контексті культурно-мистецьких змагань доби

 Професор Насмінчук  Г.Й. Еволюція українського історичного роману

 Доцент Починок Л.І. Проблемні аспекти української класики у світовому контексті

 Доцент Лаврусевич Н.О. Актуальні проблеми сучасної методичної науки

 Доцент Атаманчук В.П. Проблеми української драматургії  XX ст.

 Ст. викладач  Джурбій Т.О. Літературне Поділля

 Ст. викладач Глушковецька Н.А. Епістолярій як джерело вивчення літературно-критичної творчості письменників

 Асистент Волковинська І.В. Поетичний твір: проблеми поетики

 Асистент  Щегельський В.В. Польові дослідження усної народної творчості подолян

Наукові конференції, проведені кафедрою:

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Література і глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів класики у світлі міжнаціональних взаємин», Кам’янець-Подільський, 14–15 жовтня 2010 року;

   Всеукраїнська  науково-практична конференція «Класики і Поділля», присвячена 110-річчю від дня народження літературознавця Г. Костюка, Кам’янець-Подільський, 25–26 жовтня 2012 року;

   Всеукраїнська науково-практична конференція «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)», Кам’янець-Подільський, 24–25 квітня 2014 р.

  Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українська література у контексті національної та світової культури»,  Кам’янець-Подільський, 4–5 грудня 2014 р.

  Всеукраїнська наукова інтернет-конференції “Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства”, Кам’янець-Подільський, 18-19лютого 2016 року.

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua