Глушковецька

КАФЕДРА

ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА КОМПАРАТИВІСТИКИ

ГЛУШКОВЕЦЬКА

Наталія Анатоліївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

У 2004 р. закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури.

У 2006 р. закінчила магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

2004-2015 рр. – викладач кафедри перекладу Хмельницького національного університету.

2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.01.01. – українська література.

У 2014 р – захистила дисертацію на тему «Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, літературно-критичної та перекладацької творчості» за спеціальністю 10.01.01. – українська література та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

З 2015 р. – старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Викладаю навчальні курси

Етнографія України

Історія української літератури

Методика навчання української літератури

Українська історична література

Сфера наукових інтересів

Проблема традицій та новаторства в літературі. Епістолярій як джерело вивчення літературно-критичної та перекладацької творчості письменника.

Методичні вказівки та посібники

 1. English consonants. Intonation. (Англійські приголосні звуки. Інтонація). Методичні вказівки для студентів спеціальності “Переклад” / Мацюк О.О., Глушковецька Н.А. –– Хмельницький: ХНУ, 2006. – 27с.

 2. Українська історична література: навчально-методичний посібник / Рарицький О.А., Глушковецька Н.А. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 75с.

Вибрані публікації

 1. Глушковецька Н.А. Екзистенційний дискурс табірного епістолярію Василя Стуса / Н.А. Глушковецька // Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць / за ред. Г.Л. Токмань. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2011. – Вип. 10. – С.121-130.

 2. Глушковецька Н. А. Епістолярій як джерело пізнання творчої майстерні В. Стуса невольничого періоду / Н. А. Глушковецька // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – С. 182–197.

 3. Глушковецька Н. А. Етико-естетичний та педагогічний універсум епістолярію Василя Стуса (за матеріалами листів до сина) / Н. А. Глушковецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 21. – С. 142–149.

 4. Глушковецька Н. А. Перекладацький та літературознавчий дискурс творчості Р. М. Рільке в епістолярії В. Стуса / Н. А. Глушковецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 41. – С. 30–34.

 5. Глушковецька Н. А. «Золота доба» російської літератури в епістолярній творчості В. Стуса / Н. А. Глушковецька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – № 22 (281). – С. 36–44.

 6. Глушковецька Н. А. Літературна класика епохи соцреалізму в епістолярних оцінках В. Стуса (П. Тичина, М. Рильський, А. Малишко, О. Гончар) / Н. А. Глушковецька // Таїни художнього тексту. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – Вип. 16. Т. 14. – С. 91–97.

 7. Глушковецька Н. А. Ранній епістолярій В. Стуса як віддзеркалення авторського світосприйняття / Н. А. Глушковецька // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 28. – С. 85–88.

 8. Глушковецька Н. А. Творчість М. Цвєтаєвої та Б. Пастернака у епістолярній літературознавчій рецепції В. Стуса / Н. А. Глушковецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 39. – С. 386–392.

 9. Глушковецька Н. А. Творчість шістдесятників крізь призму літературної критики В. Стуса (на матеріалі епістолярію) / Н. А. Глушковецька // Філологічні семінари. Вип. 16. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – К. : Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013. – С. 269–277.

 10. Глушковецька Н. А. Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й. В. Гете в епістолярії В. Стуса / Н. А. Глушковецька // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. праць / Ред. кол.: Ю.П. Бойко, О.В. Ємець, Л.І. Бєлєхова та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2015. – Вип. 8. – С. 23-25.

Участь у конференціях

Міжнародні наукові конференції:

 1. І Міжнародна науково-теоретична конференція «Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів», Кам’янець-Подільський, 28–29 квітня 2011 р.

 2.  ІV Міжнародна конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі», Кам’янець-Подільський, 26–29 жовтня 2011 р.

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Художня література і екзистенціальна філософія», Переяслав-Хмельницький, 14–15 квітня 2011 р.

 4. Міжнародна наукова конференція «Феномен Василя Стуса», Острог, 15–16 жовтня 2010 р., 22–23 березня 2012 р. та 4–5 квітня 2013 р.

Всеукраїнські наукові конференції:

 1. VІ Всеукраїнська наукова Гончарівська конференція «Творча індивідуальність Олеся Гончара в українському літературному контексті», Дніпропетровськ, 11–12 квітня 2013 р..

 2. VIII Всеукраїнська наукова конференція «Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії», Луганськ, 11 жовтня 2013 р.

 3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Письменник в умовах заблокованої культури», Кременець, 28–29 листопада 2013 р.

 4. „Актуальні проблеми філології та перекладознавства” Літературознавчо-перекладацький дискурс творчості Й. В. Гете в епістолярії В. Стуса

Наукові семінари:

 1. Науковий семінар для молодих учених-літературознавців пам’яті Ніли Зборовської (1962–2011),Черкаси, 26–27 вересня 2012 р.

 2. 16-й філологічний семінар «Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст», Київ, 14 грудня 2012 р.

Регіональні, університетські наукові конференції:

 1. Науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету, Хмельницький, 2011–2015 рр.

 2. ІІІ Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, присвячена 93 річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету, Кам’янець-Подільський, 19-20 жовтня 2011 року.

 3. VІІ Наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, присвячена 97 річниці від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету, Кам’янець-Подільський, 29-30 жовтня 2015 року.

Адреса:

Аудиторія  413, корпус № 1

вул. Огієнка, 61,

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua

Comments are closed.

Адреса:
Аудиторія 413, корпус № 1
вул. Огієнка, 61,
м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька
область, Україна, 32301

E-mail: kaf_ukr_lit@kpnu.edu.ua